Продава се имот от съдия изпълнител в Исперих

РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА
гр.Исперих, ул.”Дунав”№ 2, тел. 08431/27 - 03

ОБЯВЛЕНИЕ
№31/2012 г.
По изп.дело №9/2011 год. по описа на СИС при РС Исперих

Подписаният/ата Вилия Димитрова, държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Исперих обявявам на интересуващите се, че от 04.01. 2013 г. до 17,00 ч на 04.02. 2013 г. включително, в канцеларията ми в гр. Исперих, ул.”Дунав” № 2, ст. № 8, ще се проведе ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на 1/2 ид. ч. от следният недвижим имот, съсобственост на длъжника Недрет Ахмед Исмаил от гр. Исперих, ул. “Шести септември” № 47 за удовлетворяване вземането на Енис Недрет Мехмед и Мелис Недрет Ахмед, действаща чрез своята майка и законен представител Мерал Махмуд Исмаил от гр. Исперих, а именно:

1. 1/ 2 ид. ч. от поземлен недвижим имот № 2213, с начин на ползване дворно място, находящ се в гр. Исперих, ,целият от 850кв. м. по нотариален акт, а по скица 871,81 кв. м., за който е отреден парцел № VII – 2213, попадащ в кв. № 23, ведно с построените в него жилищна сграда и стопански постройки, при граници и съседи: улица и поземлени недвижими имоти с № VIII- 2216, XI- 2214 и VI- 2212.

Тежести на имота: върху имота няма тежести.
Проданта започва от ЦЕНА 6108,00 лв(ШЕСТ ХИЛЯДИ СТО И ОСЕМ ЛЕВА).
Интересуващите се от имота лица могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден в работното време на съдебния изпълнител, за да прегледат книжата.
Желаещите да огледат имота могат да сторят това във времето за оглед – всяка сряда от 10,00 ч до 14,00 часа през времетраене на проданта, чрез държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Исперих.

Задатъкът за участие в наддаването е сума в размер на 610,80лв(шестотин и десет лева и осемдесет стотинки/, съставляваща 10 % върху цената на продаваемия имот, посочена по-горе, съгл. чл. 489, ал. 1 от ГПК и се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител в “БАНКА ДСК” АД клон Исперих, BG65STSA93003300722195 по изпълнително дело № 20113310400009 по описа на СИС при РС-Исперих.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с вносна бележка за внесен задатък в запечатан плик, съгласно чл. 489 ал. 2 от ГПК. Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения, като всяко наддавателно предложение се прави отделно.
Предложенията се подават на Регистратура в РС-Исперих., което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал. 4 от ГПК. Проданта приключва в края на работното време в последния ден – 04. 02. 2012 г. в 17,00 ч.

Обявяването на купувачи ще се извърши на 05.02. 2013 г. в 10,00 часа в стая № 8 при РС-Исперих, в присъствието на явилите се наддавачи от ДСИ, за което се съставя протокол по чл. 492, ал. 1 от ГПК. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, предложението се отразява в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по-висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

На основание чл. 491 ГПК, ако до изтичането на срока за подаване на писмените наддавателни предложения длъжникът внесе всичко по предявения срещу него изпълнителен лист и разноските по изпълнителното дело, проданта не се извършва.

Гр.Исперих
Дата:04.12. 2012

Държавен съдебен изпълнител:
(Вилия Димитрова)